Dla wygody użytkownika oraz w celach statystycznych, strona wykorzystuje pliki cookie. Pozostając na niej, akceptujesz zasady polityki prywatności & cookies.

Projekty Unijne

WYNIK POSTĘPOWANIA

NR 10/2022/ POIR 3.2.1 Z DNIA 03.11.2022

 

Szanowni Państwo

 

VITRINTEC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ informuje, że w przeprowadzonym postępowaniu ofertowym organizowanym w związku z realizacją projektu pt.  „Wprowadzenie na rynek innowacyjnego systemu nienośnych ścian działowych o budowie aluminiowo - szklanej, będącego wynikiem prac badawczo – rozwojowych”

dotyczy: wyłonienia wykonawcy usług doradczych - Przeprowadzenie dwóch badań odporności ogniowej elementów nienośnych o zadeklarowanej odporności ogniowej EI60/EW60 wg PN-EN 1364-1:2015-08 opisanych w zapytaniu ofertowym nr 10/2022/POIR 3.2.1 i jego załącznikach

wybrana została oferta Wykonawcy:

Instytut Techniki Budowlanej
ul. Filtrowa 1, 00-611 Warszawa
NIP: 5250009358

Cena: 33.000,00 zł netto+ 23% VAT, cena brutto: 40.590,00 zł

Słownie cena netto : trzydzieści trzy tysiące złotych 00/100

 

Informacja o wyniku postępowania znajduje się do pobrania poniżej

Wynik postepowania 10 2022 POIR 3.2.1

UE

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 10/2022/ POIR 3.2.1 Z DNIA 03.11.2022

Szanowni Państwo

VITRINTEC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ stosując zasadę rozeznania rynku przewidzianą w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 -2020, zaprasza do składania ofert w postępowaniu organizowanym w związku z realizacją projektu pt.  „Wprowadzenie na rynek innowacyjnego systemu nienośnych ścian działowych o budowie aluminiowo - szklanej, będącego wynikiem prac badawczo – rozwojowych” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach podziałania 3.2.1 Badania na rynek Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój w ramach Umowy o dofinansowanie POIR.03.02.01-26-0005/19—00.

 

Przedmiotem niniejszego zapytania jest świadczenie usług doradczych - Przeprowadzenie dwóch badań odporności ogniowej elementów nienośnych o zadeklarowanej odporności ogniowej EI60/EW60 wg PN-EN 1364-1:2015-08..

Termin i miejsce składania ofert:

 1. Ofertę należy dostarczyć osobiście lub pocztą/ kurierem na adres wskazany w punkcie 1 zapytania ofertowego lub złożyć w formie podpisanych skanów na adres mailowy: borowiecki@vitrintec.pl

do dnia 10 listopada 2022 r. do godz. 22:00.

 1. Ofertę składaną osobiście lub pocztą/kurierem zawierającą wszystkie wymagane niniejszym zapytaniem dokumenty należy złożyć w nieprzejrzystej, zaklejonej kopercie. Na kopercie należy podać nazwę i adres wykonawcy oraz dopisać „Oferta – Badania ogniowe” W takim przypadku decyduje data wpływu oferty do Zamawiającego.

Oferty złożone po terminie oraz dostarczone w sposób niezgodny z ust. 1 i 2 nie będą rozpatrywane.

Termin realizacji umowy:

 1. Termin realizacji przedmiotu zamówienia: do 28 listopada 2022 r

 

W przypadku, gdy oferent uzna, iż usługa nie może zostać zrealizowana w terminie do 28 listopada 2022 prosimy wskazać w formularzu ofertowym (zał. 1) proponowany maksymalny termin realizacji usługi

 

Pełna dokumentacja dotycząca postępowania znajduje się do pobrania poniżej

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 10/2022/ POIR 3.2.1

Załącznik nr 1 – Wzór formularza ofertowego

Załącznik nr 2 – Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 3 – Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym

Klauzula informacyjna

UE

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 7/2022/ POIR 3.2.1 Z DNIA 06.04.2022

VITRINTEC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ stosując zasadę rozeznania rynku przewidzianą w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 -2020, zaprasza do składania ofert w postępowaniu organizowanym
w związku z realizacją projektu pt.  „Wprowadzenie na rynek innowacyjnego systemu nienośnych ścian działowych o budowie aluminiowo - szklanej, będącego wynikiem prac badawczo – rozwojowych” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach podziałania 3.2.1 Badania na rynek Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój w ramach Umowy o dofinansowanie POIR.03.02.01-26-0005/19—00.

 

Przedmiotem niniejszego zapytania jest świadczenie usług doradczych - Specjalistyczna usługa doradcza w zakresie strategii marketingowej i sprzedażowej produktu.

Termin i miejsce składania ofert:

 1. Ofertę należy dostarczyć osobiście lub pocztą/ kurierem na adres wskazany w punkcie 1 zapytania ofertowego lub złożyć w formie podpisanych skanów na adres mailowy: w.borowiecki@vitrintec.pl

do dnia 15 kwietnia 2022 r. do godz. 14:00.

 1. Ofertę składaną osobiście lub pocztą/kurierem zawierającą wszystkie wymagane niniejszym zapytaniem dokumenty należy złożyć w nieprzejrzystej, zaklejonej kopercie. Na kopercie należy podać nazwę i adres wykonawcy oraz dopisać „Oferta – Usługi marketingowe”. W takim przypadku decyduje data wpływu oferty do Zamawiającego.

Oferty złożone po terminie oraz dostarczone w sposób niezgodny z ust. 1 i 2 nie będą rozpatrywane.

Termin, miejsce oraz sposób realizacji umowy:

 1. Termin realizacji przedmiotu zamówienia: do 20 czerwca 2022 r
 2. Miejsce realizacji umowy – wymaga się, aby spotkania konsultacyjne były prowadzone w siedzibie Zamawiającego lub w innej lokalizacji wskazanej przez Zamawiającego. Nie dopuszcza się prowadzenia spotkań zdalnych (telefonicznych, on-line). Każde spotkanie ma trwać co najmniej
  4 godziny zegarowe, a w spotkaniu muszą uczestniczyć co najmniej dwie osoby wskazane przez Wykonawcę do realizacji Zamówienia.

 

Pełna dokumentacja dotycząca postępowania znajduje się do pobrania poniżej

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 7/2022/ POIR 3.2.1

Załącznik nr 1 – Wzór formularza ofertowego

Załącznik nr 2 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 3 – Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 4 – Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym

Załącznik nr 5 – Wykaz zrealizowanych projektów

Załącznik nr 6 – Wykaz ekspertów

Klauzula informacyjna

UE

WYNIK POSTĘPOWANIA

NR 7/2022/ POIR 3.2.1 Z DNIA 06.04.2022

 

Szanowni Państwo

 

VITRINTEC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

 1. Karola Olszewskiego 19C, 25-663 Kielce

NIP: 9591967051

 

Zmawiający informuje, że w przeprowadzonym postępowaniu ofertowym organizowanym w związku z realizacją projektu pt.  „Wprowadzenie na rynek innowacyjnego systemu nienośnych ścian działowych o budowie aluminiowo - szklanej, będącego wynikiem prac badawczo – rozwojowych”

dotyczy: wyłonienia wykonawcy usług doradczych - Specjalistyczna usługa doradcza w zakresie strategii marketingowej i sprzedażowej produktu, opisanych w zapytaniu ofertowym nr 7/2022/POIR 3.2.1i jego załącznikach

wybrana została oferta Wykonawcy:

Forum Dobrych Praktyk
ul. Partyzantów 8, 28-230 Połaniec
NIP: 9591990854

 

Cena: 40.000,00 zł netto

słownie: czterdzieści tysięcy złotych 00/100

 

Informacja o wyniku postępowania znajduje się do pobrania poniżej

informacja o wyniku postepowania

 

UE

ZAPYTANIE OFERTOWE Z DNIA 27.04.2021

VITRINTEC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ stosując zasadę rozeznania rynku opisaną w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 -2020, zaprasza do składania ofert w postępowaniu organizowanym
w związku z ubieganiem się o dofinansowanie projektu pt. „Internacjonalizacja produktów VITRINTEC” w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, Oś priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.2 „Internacjonalizacja MŚP”, zgodnie z Regulaminem konkursu ogłoszonego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. Ogłoszenie o konkursie dostępne na stronie internetowej:

https://www.parp.gov.pl/component/grants/grants/internacjonalizacja-msp?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=AM_4_2021_INTER_SEARCH&gclid=Cj0KCQjwyZmEBhCpARIsALIzmnIyLelklDWXN-8HxAQ3x5gAq50S6RgFHXKmR4FFVKb_Oc8mlMgwQKYaAvqKEALw_wcB

 

Przedmiotem niniejszego zapytania jest Opracowanie Modelu Biznesowego Internacjonalizacji

Termin i miejsce składania ofert:

 1. Ofertę należy dostarczyć mailowo na adres t.rybka@vitrintec.pl (w formie skanów wypełnionych i podpisanych dokumentów w tytule maila „Oferta na Opracowanie Modelu Biznesowego Internacjonalizacji”), osobiście lub pocztą/kurierem do siedziby Zamawiającego,
  do dnia 05.05.2021. Decyduje data wpływu oferty do Zamawiającego
 2. Ofertę złożona inną drogą niż wiadomością e-mail zawierającą wszystkie wymagane niniejszym zapytaniem dokumenty należy złożyć w nieprzejrzystej, zaklejonej kopercie. Na kopercie należy podać nazwę i adres Dostawcy oraz dopisać „Oferta na Opracowanie Modelu Biznesowego Internacjonalizacji”.
 3. Oferty złożone po terminie oraz dostarczone w sposób niezgodny z ust. 1 i 2 nie będą rozpatrywane.

 

Pełna dokumentacja dotycząca postępowania znajduje się do pobrania poniżej

ZAPYTANIE OFERTOWE Z DNIA 27.04.2021

Załącznik nr 1 – Wzór formularza ofertowego

Załącznik nr 2 – Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym

Klauzula informacyjna RODO

 

Plakat Zelmotor POPW 1.4 VITRINTEC-1

Miło nam jest poinformować, że firma VITRINTEC z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 1.4
Wzór na konkurencję Etap I Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 pozyskała środki finansowe w celu osiągnięcia przewagi konkurencyjnej.

PLAKAT___FE_POPW__DZIAŁANIE_1.4.__ETAP_1__v_2__

Miło nam jest poinformować, że firma VITRINTEC z Funduszy Europejskich pozyskała środki finansowe na wdrożenie na rynku polskim innowacyjnego produktu związanego z systemowym rozwiązaniem w zakresie projektowania i wdrażania ścian działowych wykonanych z aluminium i ze szkła.

Plakat-promocyjny---(EFRR)

FE-plakat-1.5Cpovid